Vergi Hukukuna İlişkin
DANIŞTAY KARARLARI

İdare Hukuku

Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem

…her ne kadar Vergi Mahkemesince muris T.H.’ın vergi borçlarından dolayı mirasçısı davacılar adına düzenlenen ödeme emirlerine karşı otuz günlük dava açma süresi içerisinde dava açılması gerekir iken bu süre geçirildikten sonra 18/11/2015 tarihinde vergi alacaklarının iptali istemiyle açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmişse de; idari yargıda, vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile 6183 sayılı Yasa’dan doğan uyuşmazlıklarda kesin ve yürütülmesi gerekli icrai işlemler, ihbarname, ödeme emri, tahakkuk fişi düzenlenmesi, vergi tevkifatı yapılması, haciz tatbik olunması, düzeltme ve şikayet başvurularının reddi gibi idarenin kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemlerinin idari davaya konu olabileceği, dolayısıyla bu sayılan işlemlerden olmayan, muris T.H.’ın vergi borçlarının iptali istemiyle mirasçısı davacılar adına  vergi mahkemesinde dava açılmasına hukuken imkan bulunmadığından, davayı  süre aşımı nedeniyle reddeden Vergi  Mahkemesi kararının bu kısmında sonucu itibarıyla usul ve Yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
Danıştay 9. Daire, K:2019/4915

Gelir Vergisi Kanunu

E…

Kurumlar Vergisi Kanunu

…i

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

E-haciz Uygulanması

Tahsil zamanaşımının kesilmesi

Uyuşmazlıkta, davalı idare tarafından temyiz dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelere göre asıl borçlu şirket hakkında 2011 ve 2012 yıllarında e-haciz işlemi uygulandığı, bu haliyle tahsil zamanaşımının kesildiği dikkate alındığında, asıl borçlu şirket adına ödeme emri düzenlenip düzenlenmediği, düzenlendi ise usule uygun olarak tebliğ edilip edilmediği, davacının kanuni temsilcilik sıfatını haiz bulunup bulunmadığı, öte yandan asıl borçlu şirket hakkında mal varlığı araştırmasının yapılıp yapılmadığı vb. hususlarının araştırılarak bir karar verilmesi gerekirken, amme alacaklarının tahsil zamanaşımına uğradığı gerekçesinden hareketle ödeme emrini iptal eden Vergi Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Danıştay 4. Daire, K:2020/3140

Vergi Usul Kanunu

Zamanaşımı

Vergi alacağının kalkması

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 113. maddesinde, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkması olarak tanımlanan zamanaşımının, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade edeceği, 114. maddesinin birinci fıkrasında ise vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağı kurala bağlanmıştır. 
Danıştay 9. Daire, K:2020/5009